Utworzenie Parafii

Biskup Opolski
Nr 1421/82/L

D E K R E T

Na większą chwałę Boga i dla dobra dusz nieśmiertelnych w oparciu o kan. 1427 C.I.C. (Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku – przyp. red.) oraz Motu Proprio Papieża Pawła VI ECCLESIAE SANCTAE z roku 1966 n. 21, po wysłuchaniu stron zainteresowanych
1/ e r y g u j ę niniejszym w mieście Kędzierzyn-Koźle parafię pod wezwaniem bł. Eugeniusza Mazenod, Biskupa i Założyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Maryi Panny.
2/ Granicę między starą parafią p.w. św. Mikołaja a nową parafią p.w. bł. Eugeniusza stanowić będą tory kolejowe. DO dekretu załącza się osobny spis ulic odłączonych od starej parafii św. Mikołaja.
3/ Obowiązek utrzymania kościoła parafialnego, plebanii-klasztoru i służby kościelnej spoczywa na parafii.
4/ Biskup Opolski mianuje każdorazowo proboszcza i wikarych, przedstawianych przez Przełożonego Prowincjalnego. Uposażenie ich stanowią ofiary składane przez wiernych z okazji posług duszpasterskich, z zachowaniem przepisów kościelnego prawa ogólnego, zakonnego i diecezjalnego.
5/ Parafia używa pieczęci z wizerunkiem tytułu kościoła i napisem w otoku: Parafia bł. Eugeniusza Kędzierzyn-Koźle lub po łacinie: Paroecia B. Eugenii in Kędzierzyn-Koźle.
6/ Parafia będzie należała do dekanatu Kozielskiego.
7/ Dekret wchodzi w życie w święto Archaniołów św. św. Michała, Gabriela i Rafała 1982 R. P. i będzie ogłoszony z ambon obydwu kościołów.

Dan w Opolu, dnia 21 września 1982 r. w święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

Kanclerz Kurii + Alfons Nossol
Biskup Opolski

Ważniejsze daty

21.09.1982 – Biskup Opolski Alfons Nossol podpisał dekret o erygowaniu nowej parafii p.w. bł. Eugeniusza de Mazenoda.
29.09.1982 – Z parafii św. Mikołaja została oficjalnie wyodrębniona nowa parafia. Dekret biskupa odczytano w obu kościołach. Jej pierwszym proboszczem został o. Jan Opiela OMI, który otrzymuje dekret biskupa 27 września.

27.04-8.05.1983 – Pierwsze misje parafialne na Pogorzelcu, które wygłosili o. Wiesław Łyko OMI i o. Marek Czyżycki OMI

2.06.1983 – Pierwsza Uroczystość Bożego Ciała ulicami: Ligonia, Chopina, Kościuszki, Bema i Ligonia.

21.06.1983 – Proboszcz o. Jan Opiela OMI został wyznaczony w czasie spotkania z Janem Pawłem II na Górze Świętej Anny do złożenia daru w imieniu zakonów. W czasie tego krótkiego spotkania poprosił o błogosławieństwo dla nowo powstającej parafii, na co Ojciec Święty odpowiedział: „Chcę i błogosławię”.

29.06.1984 – Pożegnanie oblatów z parafianami u św. Mikołaja. Oblaci zostają w jednej parafii na Pogorzelcu.

01.08.1984 – Przekazanie parafii św. Mikołaja księżom diecezjalnym. Wprowadzenie nowego proboszcza ks. Manfreda Kokotta.

17.10.1986 – Pierwsze wręczenie krzyży misyjnych i posłanie misjonarzy w kościele na Pogorzelcu, którego dokonał ks. bp Alfons Nossol.

25.04.1987 – Zakończenie montażu I witraża (od ul. Kozielskiej).

09.04.1988 – Zakończenie montażu II witraża (od ul. Ligonia).

25.04.1989 – Zakończenie montażu III witraża (od ul. Wieniawskiego).

05.04.1990 – Zakończenie montażu IV witraża (od ul. Sobieskiego).

01.07.1990 – Obowiązki proboszcza zaczął pełnić o. Tadeusz Hajduk OMI.

22.04.1991 – Przywiezienie figury Chrystusa do głównego ołtarza.

29.04.1991 – 3 godziny trwało zawieszenie figury Zmartwychwstałego w prezbiterium przy pomocy 50 mężczyzn.

19.05.1991 – Poświęcenie figury Chrystusa w głównym ołtarzu przez bp. Antoniego Adamiaka.

29.09.1991 – Siostry Służebniczki w swoim klasztorze otwierają przedszkole.

12.10.1991 – Wniesienie figury Matki Bożej Fatimskiej (przybyła przez Zakopiańskie Krzeptówki) do kościoła – wcześniej stała w klasztorze sióstr.

13.10.1991 – Od tego roku rozpoczęły się regularnie nabożeństwa fatimskie. W I sobotę miesiąca dodatkowo odmawiany był różaniec fatimski.

13.05.1992 – Pierwsza procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła z odmawianiem różańca i adoracja.

23.10.1992 – Zakończenie wykładania płytek wokół kościoła.

01.07.1993 – Proboszczem parafii został o. Norbert Sojka OMI.

06.03.1994 – Powstanie biblioteki parafialnej.

05.05.1995 – Pierwszy numer gazetki parafialnej „Dobrze, że jesteś”.

11.05.1995 – Przywiezienie i zainstalowanie nowego granitowego ołtarza. Została także zainstalowana nowa ambonka.

03.12.1995 – W związku z kanonizacją Eugeniusza de Mazenoda, zostało zmienione wezwanie parafii na św. Eugeniusza de Mazenoda. W kanonizacji w Rzymie uczestniczyła grupa pogorzelskich parafian, a w kościele na Pogorzelcu poświęcona została figura św. Eugeniusza.

16-17.12.1995 – Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

19.05.1996 – Pierwszy Festyn Oblacki z okazji odpustu parafialnego i Dni Mazenodowskich.

13.10.1996 – Uroczyste poświęcenie nowych dzwonów, których inicjatorem był Jan Labisz.

15.10.1996 – Zamontowanie dzwonów na dachu kościoła.

21.05.1998 – Ks. bp. Jan Kopiec dokonał konsekracji kościoła p.w. św. Eugeniusza de Mazenoda. Były proboszcz o. Jan Opiela OMI przekazuje na ręce o. Norbert
a Sojki OMI kronikę od czasów najdawniejszych do 1990 roku.

24.05.1998 – Pojawiła się zewnętrzna iluminacja kościoła. Poświęcone zostały: nowe organy, tabernakulum. Odnowiono też krzyż na kościele.

29.12.1998 – Pierwszy ślub konkordatowy w parafii (bez wcześniejszego zawierania ślubu cywilnego).

15.06.1999 – Uroczystości dziękczynne za beatyfikacje o. Józefa Cebuli OMI z udziałem o. bp. Eugeniusza Juretzko OMI z Kamerunu.

16.05.2000 – Powstanie parafialnej strony internetowej, wykonanej przez Jarosława Kozłowskiego.

21.10.2000 – Uroczyste poświęcenie Krzyża Jubileuszowego przez o. bp. Eugeniusza Juretzko OMI z Kamerunu z licznym udziałem księży i wiernych. Jego wymiary to: 20,2 m wysokości, 10,23 m rozpiętości ramion, 1,52 m szerokości oraz 0,9 m grubości. Całkowity ciężar monumentu wynosi 14,13 ton.

24.12.2000 – Pierwsza wigilia dla samotnych, bezdomnych i potrzebujących wsparcia zorganizowana przez „Caritas”.

2003 – Powstanie Domu Dziennego Pobytu i objęcie nad nim opieki przez parafię.

21.02.2003 – Nasza katechetka Stanisława Zasowska-Ścigacz otrzymała Order Uśmiechu.

01.07.2003 – Proboszczem zostaje o. Tadeusz Kal OMI.

25.09.2003 – Franciszek Żak, nasz kościelny, otrzymuje medal za zasługi dla miasta.

04.04.2005 – Wymiana okien w salkach parafialnych.

22.05.2005 – Franciszek Żak uhonorowany został tytułem honorowego oblata.

16.08.2005 – Remont biura parafialnego i kawiarenki parafialnej.

12.11.2006 – Rozpoczęcie pięcioletniego technicznego przeglądu budynku, wymaganego przez Unię Europejską, wraz z wprowadzeniem w życie zaleceń pokontrolnych.

Grudzień 2006 – Wymiana świetlika nad schodami nad kawiarenką parafialną.

2006-2007 – Sukcesywny zakup nowych, naturalnej wielkości, figur do stajenki Bożonradodzeniowej.

2009-2010 – Przygotowania techniczne i wymiana okien zewnętrznych kościoła.

Budowa kościoła

Październik 1956 – rozpoczęcie starań o wybudowanie kościoła na Pogorzelcu. Zakończyły się one oczywiście efektem negatywnym.

29.07.1957 – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu wyraziło zgodę na budowę na Pogorzelcu kościoła przy ul. Piotra Skargi (naprzeciwko ul. Mickiewicza), na terenie uzyskanym od Ministerstwa Leśnictwa. Od razu plac został ogrodzony, wycięto drzewa, postawiono krzyż i zbadano grunt. Zespół architektów przygotował wstępny projekt.

07.01.1958 – Cofnięto pierwsze pozwolenie na budowę kościoła na Pogorzelcu.

Lata 60 i 70 – Czas walki parafian na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i centralnym o pozwolenie na budowę Kościoła (18 lat).

28.09.1970 – Starania Kurii Biskupiej o wyłączenie terenu ogrodu klasztoru Sióstr Służebniczek z miejskiego planu zagospodarowania, jako miejsca budowy domów mieszkalnych. Dzięki staraniom Oblatów i Sióstr Służebniczek parafia otrzymała prawo pierwokupu tego terenu.

29.06.1971 – Przejście na własność Ojców Oblatów terenu przy ul. Ligonia 22.

15.06.1973 – Oficjalne pismo z Wydziału ds. Wyznań z Opola o przejściu na własność Oblatów terenu przy ul. Ligonia 22.

13.01.1974 – Petycja do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie w sprawie budowy kościoła na Pogorzelcu. Pod petycją podpisało się ponad 3200 osób. Podpisy zbierano po niedzielnych Mszach Świętych pod kościołem.

02.02.1974 – Delegacja kędzierzyńskich parafian w Komitecie Centralnym PZPR i Urzędzie d.s. Wyznań w Warszawie żądała pozwolenia na budowę kościoła na Pogorzelcu. Pod listem do władz podpisało się 3200 parafian (51 list z podpisami). Przedstawicielami parafii są: Gabriel Bzdura, Waleria Prajzner i Klara Pierzchała wiozący pismo Alfonsa Warzechy – 84. letniego Powstańca Śląskiego. Dyrektor Urzędu ds. Wyznań zapewnił, że wniosek ten będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności.

09.04.1974 – Otrzymanie pozwolenia na budowę kościoła na Pogorzelcu od wojewody opolskiego Józefa Masnego. Prośba Kurii obejmowała więcej obiektów sakralnych na Opolszczyźnie, ale w piśmie wojewody jest jedyne zatwierdzenie dla budowy kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.

14.04.1974 – Odczytanie pozwolenia na budowę kościoła na Pogorzelcu po procesji rezurekcyjnej. Odśpiewano Te Deum, a wielu z obecnych płakało.

15.10.1974 – Oficjalne podpisanie aktu notarialnego o przeniesieniu prawa własności działki przy ul. Ligonia na Zgromadzenie Oblatów.

24.12.1975 – Końcowe pozwolenie na budowę kościoła przy ul. Ligonia. Jednak także w trakcie załatwiania niezbędnych projektów szczegółowych nie obyło się bez problemów z projektem realizacyjnym, ciężkim sprzętem i zdobyciem materiałów budowlanych.

17.03.1976 – Rozpoczęcie budowy nowego kościoła na Pogorzelcu.

29.03.1976 – Początek wykopów pod kościół i wywożenie 3000 m3 ziemi.

13.04.1976 – Betonowanie płyty wstępnej, zbrojenie i izolacja.

03.05.1976 – Watykanu przekazał Biskupowi Opolskiemu kamień węgielny pod budowę kościoła.

12.07.1976 – Betonowanie bez przerwy płyty i ścian podziemia, do czego zużyto 220 ton cementu.

07.08.1976 – Betonowanie filarów podziemia.

23.07.1976 – Deskowanie pod płytę stropu podziemia.

05.09.1976 – Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowania Aktu Erekcyjnego z udziałem ks. bp. Antoniego Adamiuka, o. Generała Fernanda Jette OMI i o. Prowincjała Alfonsa Kupki OMI.

20.09.1976 – Zbrojenie stropu podziemia.

30.09.1976 – Betonowanie płyty stropu i schodów zejściowych do podziemia, do czego potrzebne było aż 300 stempli.

25.09.1976 – 10.03.1977 – Wykonanie konstrukcji stalowej kościoła.

6-9.03.1977 – Postawienie 160. tonowej konstrukcji metalowej kościoła.

12.06.1977 – Wybetonowano kanał deszczowy wokół kościoła i przygotowano płyty izolacyjne na kościół.

10.07.1977 – Wykonanie 4200 (grubości 6 cm) płyt izolacyjnych na dach kościoła.

20.09-6.10.1977 – Prace dekarskie na dachu kościoła. Część należności za blachę miedzianą pokryli parafianie kędzierzyńscy mieszkający w Niemczech, a reszta stała się darowizną Prowincji Niemieckiej.

10-11.1977 – Obudowa cegłą klinkierową ścian podziemia kościoła.

24.12.1977 – Pierwsza pasterka pod przewodnictwem ks. bp. Antoniego Adamiuka w nowym kościele. Świątynia szczelnie wypełniła się stojącymi ludźmi, gdyż w środku nie było jeszcze ławek, a cześć stałą jeszcze na zewnątrz.

03-06.1978 – Montaż krokwi do konstrukcji stalowej we wnętrzu kościoła.

07.1978 – Cięcie i heblowanie modrzewiowej boazerię do wnętrza kościoła.

29.08.1978 – Wybetonowanie balkonu oraz schodów na chór.

03-04.1979 – Montaż boazerii wewnątrz kościoła.

28.06.1979 – Budowa 70. metrowego kanału grzewczego od rozdzielni do kościoła.

29.07.1979 – Betonowanie schodów wejściowych.

30.09.1979 – Montaż stalowych ram okiennych.

10-11.1979 – Położenie płytek podłogowych w dolnym kościele.

28.10.1979 – Rozpoczyna się odprawianie dwóch Mszy Świętych w górnym kościele w każdą niedzielę.

07.11.1979 – Wykopanie i zalanie fundamentów pod zaplecze katechetyczne.

04.1980 – Murowanie budynku katechetycznego.

05.1980-1984 – Budowa budynków klasztoru.

25.05.1980 – Rozpoczyna się odprawianie codziennych porannych Mszy Świętych w dolnym kościele.

24.05.1981 – Poświęcenie wybudowanego kościoła przez ks. bp. Antoniego Adamiuka.

16.10.1983 – Poświęcenie salek katechetycznych wraz z wyposażeniem oraz krzyży, które w nich zostaną zawieszone.

Pracowali w parafii

Proboszczowie

o. Opiela Jan OMI – 1982 – 1990
o. Hajduk Tadeusz OMI – 1990 – 1993
o. Sojka Norbert OMI – 1993 – 2003
o. Kal Tadeusz OMI – 2003 – 2011
o. Hałaszko Mieczysław OMI – 2011 – 2018
o. Jurewicz Krzysztof OMI – 2018 –


Wikariusze

o. Ludwiczak Antoni OMI – 1982 – 1983
o. Dąbrowski Henryk OMI – 1982 – 1984
o. Dejneka Bronisław OMI – 1982 – 1985
o. Majek Roman OMI – 1983 – 1986
o. Lubowicki Kazimierz OMI – 1984 – 1985
o. Kępa Roman OMI – 1985 – 1990
o. Marciniak Henryk OMI – 1985 – 1986
o. Kwiatkowski Kazimierz OMI – 1986 – 1987
o. Urbanek Andrzej OMI – 1986 – 1987
o. Kwiatkowski Leszek OMI – 1987 – 1989
o. Zamiara Aleksander OMI – 1988 – 1989
o. Knop Andrzej OMI – 1989 – 1991
o. Sędzielowski Arkadiusz OMI – 1989 – 1992
o. Adamiszyn Jan OMI – 1990 – 1992
o. Meyka Waldemar OMI – 1991 – 1992
o. Bielewicz Piotr OMI – 1992 – 1994
o. Bok Franciszek OMI – 1992 – 1993
o. Ochlak Marek OMI – 1992 – 1994
o. Janiak Grzegorz OMI – 1993 – 1995
o. Badan Wiesław OMI – 1994 – 1995
ś.p. o.Lewicz Wiesław OMI – 1996 – 1999
o. Rak Andrzej OMI – 1996 – 1997
o. Noga Andrzej OMI – 1996 – 1998
o. Swat Marek OMI – 1997 – 1998
o. Lepich Michał OMI – 1998 – 2002
o. Jastrzębski Andrzej OMI – 1999 – 2001
o. Czop Cyprian OMI – 2001 – 2003
o. Szewc Daniel OMI – 2002 – 2004
o. Dybała Damian OMI – 2003 – 2005
o. Jurewicz Krzysztof OMI – 2003 – 2006
o. Pająk Michał OMI – 2004 – 2006
o. Łącki Marcin OMI – 2005 – 2008
o. Jaworski Adam OMI – 2006 – 2011
o. Wawrzeniecki Robert OMI – 2006 – 2012
o. Rurański Grzegorz OMI – 2008 – 2010
o. Zając Łukasz OMI – 2010 – 2012
o. Harla Bogusław OMI – 2012 – 2015
o. Dominik Ochlak OMI- 2013 – 2015
o. Rafał Krystyanc OMI – 2014 – 2016
o. Tomasz Woźny OMI – 2015-2018
o. Mariusz Piasecki OMI – 2015-2019
o. Wiesław Nowotnik OMI – 2016-2021
o. Marcin Dyrda OMI – 2019-2021
o. Piotr Radlak OMI – 2020-
o. Krzysztof Wrzos OMI – 2021-
o. Dawid Stefaniszyn OMI – 2021-


Siostry zakonne

s. M. Ernesta Klos – 1982-1993
s. M. Rozwitha Raudzis – 1982-1998
s. M. Weremunda Pluta – 1982-1993
s. M. Pryscylla Szebiela – 1982-1983
s. M. Restituta Markiefka – 1982-1983
s. M. Zyta Depta – 1983-1986, 1992
s. M. Ignacja Labud – 1983-1989
s. M. Oktawia Pająk – 1985-1991
s. M. Alberta-Regina Mika – 1986-1989
s. M. Blandyna Wita – 1989-1995
s. M. Edyta Malcherek – 1989-1991
s. M. Izabela Małgorzata Wolna – 1991-1998
s. M. Beniamina Mróz – 1991-1992
s. M. Julia – 1991-1992
s. M. Sylwana – 1991-1992
s. M. Klawera Mosler – 1992-1999
s. M. Oranda – 1992-1993
s. M. Salutaria Gontarz – 1992-1996, 2001-2003
s. M. Gudylla – 1993-1994
s. M. Zuzanna – 1993-1994
s. M. Martyna – 1993-1994
s. M. Fidelis – 1994-1995, 2010-2019
s. M. Klarysa Siekiera – 1995-2001
s. M. Gaudencja Kus – 1995-1997
s. M. Reginalda Bitomska – 1996-2001, 2004-2005
s. M. Emanuela Młynek – 1997-2001
s. M. Bernarda Ratuszna – od 1998-2007, 2019 –
s. M. Kanizja Krauze – 1999-2001
s. M. Paula Sog – 2000-2006
s. M. Kordula Wawrzinek – 2001-2003
s. M. Magdalena Rejek – 2001-2002
s. M. Beatrix Puklicka – 2002-2004
s. M. Marcialis Miska – 2002-2004
s. M. Nikola Bednarek – 2003-2005, 2010-2011
s. M. Joela Bensz – 2004-2005
s. M. Barbara Witek – 2005-2006
s. M. Fides Piekorz – 2005-2010
s. M. Nazaria Bugla – 2005-2008
s. M. Scholastyka Rząsa – 2006-2007
s. M. Juwenalis Czerwieńska – 2006-2007
s. M. Terencja Witek – od 2007
s. M. Salwina Sopa – 2007-2011
s. M. Bernadetta – 2008-2009
s. M. Asteria – od 2009 – 2019
s. M. Damiana – od 2011
s. M. Salomea Wiatr – od 2011


POWOŁANIA Z PARAFII OD 1982 ROKU

(po święceniach i ślubach wieczystych)

o. Badylak Jan OFM Conv. – święcenia: 11.06.1983
ks. Ziemnicki Edward (pracuje w USA) – święcenia: 4.05.1996
ks. Witek Paweł TChr – święcenia: 26.05.1998
ś.p. ks. Bytomski Krzysztof – święcenia: 10.06.2000
ks. Zaczyński Piotr (pracuje w USA) – święcenia: 22.05.2004
o. Kordek Andrzej OMI – święcenia: 19.06.2004
o. Ziętkowski Krzysztof OMI – święcenia: 29.05.2006
o. Tomczak Michał OMI – święcenia: 26.05.2007
o. Matoryn Adam OCarm – święcenia: 19.05.2012
o. Matoryn Sławomir OMI – święcenia: 2017
s. Pałka Maria (Nazaretanka) – śluby: 07.08.1983
s. Furgalska Beata (Św. Rodziny z Bordeaux) – śluby: 29.06.1991
s. Martyka Jolanta (Siostry Pasterzanki) – śluby: 26.08.2002
s. Korniluk Iwona (Misjonarski Franciszkanki) – śluby: 26.08.2004